PLANAVIMO DOKUMENTAI

 

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos

Švietimo skyriaus vedėjo

 2020m. vasario     d. įsakymo Nr.

priedas

 

 

KAUNO SUZUKIO PRADINĖ MOKYKLA

 Direktorė dr. Dėja Aukštkalnytė

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2020-02-03 Nr. ________

Kaunas

 

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

2019-2021 metų Kauno Suzukio pradinės mokyklos strateginiame plane iškelti trys tikslai: 1) sukurti sveiką, saugią ir emociškai palankią atmosferą, siekiant gerinti mokinių mokymosi pasiekimus ir tenkinti jų poreikius; 2) gerinti mokyklos ugdymosi aplinkas, jas plėtojant visoje mokyklos teritorijoje; 3) patenkinti mokyklos bendruomenės poreikį, išplečiant mokinių ugdymą iki 8 klasės. 2019 m. mokyklos veiklos plane pasirinkti įgyvendinti vienų metų strategijos įgyvendinimo laikotarpio tikslai: 1) mokyklos bendruomenės, socialinių partnerių ir įsitraukusių visuomeninių organizacijų pastangomis mokyklos teritorijoje įkurti edukuojančias, pasaulio pažinimo ir mokinių fizinės sveikatos gerinimo aplinkas; 2) mokyklos tėvų bendruomenės. VGK ir socialinių partnerių pastangomis užtikirnti patyčių prevenciją mokinių emocinės sveikatos stiprinimui ir mokymosi pasiekimų gerinimui; 3) koordinuoti mokyklos bendruomenės veiksmus siekiant tęsti mokinių ugdymą 5-oje klasėje. 2019 m. veiklos plane iškelti tikslai sėkmingai įgyvendinti.

Daugiausia dėmesio skyriau mokyklos lauko erdvių gerinimui, suteikiant joms edukacines prasmes. Mano iniciatyva parengtas lipynių medžiuose įrengimo projektas (fizinis ugdymas), atrinkti ir įvardinti beveik visi mokyklos teritorijoje augantys augalai (gamtamokslinis ugdymas), pagamintos lentelės su lietuviškais ir lotyniškais jų pavadinimais. Mokykloje įvyko 12 sveikatinimo ir edukacinių renginių, apėmusių virš 80 % bendruomenės narių, ir dėl to pagerėjo pasaulio pažinimo testo rezultatai (2018 m. aukštesniuoju lygiu įvertinti 80,6 % mokinių, o 2019 m. – 93,3 % mokinių). Vadinasi, edukacinių aplinkų mokyklos teritorijoje plėtimas padarė įtaką ne tik estetiniam mokykos vaizdui, bet ir mokinių pasiekimams.

Mano iniciatyva buvo sukurta ir darbo grupė, vykdanti patyčių prevencijos programą mokykloje. 95 % mokinių dalyvavo socialinių, emocininių įgūdžių programose (“Zipio draugai”, “Antras žingsnis”), 100 % mokyklos bendruomenės narių dalyvavo prevenciniuose renginiuose bei projektuose („STEP pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo programa“, „Tolerancijos diena“, „Savaitė be patyčių“, „Psichikos sveikatos diena“ ir kt.). Priemonės padėjo pasiekti, kad patyčių situacijos mokykloje rodiklis, remiantis NMPP ketvirtokų apklausomis, padidėjo iki 0,30, kai 2018 m. jis buvo 0,02. NMPP duomenimis, standartizuotų testų ketvirtų klasių mokinių rezultatai vieni geriausių Kauno mieste, gerokai viršija Lietuvos respublikos vidurkį: matematikos testus aukštesniuoju lygiu išlaikė 68 % mergaičių ir 79,4 % berniukų (atitinkamai pagrindiniu lygiu – 32 mergaičių ir 20,6 % berniukų), skaitymo testus aukštesniuoju lygiu išlaikė 80,8 % mergaičių ir 70,6 % berniukų (atitinkamai pagrindiniu lygiu – 19,2 % mergaičių ir 26,5 % berniukų, dar 2,9 % berniukų skaitymo testo rezultatas buvo patenkinamas), rašymo testus aukštesniuoju lygiu išlaikė 73,1 % mergaičių ir 48,5 % berniukų (atitinkamai pagrindiniu lygiu – 26,9 % mergaičių ir 48,5 % berniukų, dar 3 % berniukų skaitymo testo rezultatas buvo patenkinamas),  pasaulio pažinimo testus aukštesniuoju lygiu išlaikė 89,5 % mergaičių ir 97,1 % berniukų (atitinkamai pagrindiniu lygiu – 11,5 % mergaičių ir 2,9 % berniukų). Galiu konstatuoti, kad priemonės pagerinti mokinių rezultatus per palankios mokyklos atmosferos kūrimą ir imtis patyčių prevencijos projektų, pasiteisino.

Mokyklos taryba, kuriai priklausantys mokinių tėvai nuolat dirba kartu su mokyklos administracija, šiemet sukūrė veiksmingą darbo planą mokyklos išaugimui į progimnaziją. Mano iniciatyva bendruomenės inicijuotas mokyklos plėtros planas buvo pristatytas Kauno švietimo skyriui, Kauno miesto tarybos nariams ir administracijos atstovams. Visi mokyklos bendruomenės nariai informuoti apie mokyklos augimo perspektyvą, darbo grupės veiklą ir jos rezultatus. Formuojamas pozityvus mokyklos įvaizdis, formaliojo ir neformaliojo ugdymo plėtrai į ugdymo procesą įtraukiami nauji mokytojai – dalykininkai (užsienio kalbų, tiksliųjų mokslų specialistai), publikuojama informacija socialiniuose tinkluose, organizuojami susitikimai ir renginiai su bendradarbiaujančiomis įstaigomis (pastarųjų per metus įvyko 43). Pasirengta nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėti darbą su penktosiomis (pagal galimybes – ir šeštosiomis) progimnazijos klasėmis.

 

 

 II SKYRIUS

2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 

1.               Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

 

Metų užduotys (toliau – užduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.1.Gerinti mokyklos veiklos kokybę

Gerinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus individualizuojant ir diferencijuojant jų veiklą pamokų metu.

Mokytojams organizuojami ne mažiau kaip 3 kvalifikacijos kėlimo renginiai kartu su Lietuvos Suzuki asociacijos (LSA) nariais ir Europos Suzuki asociacijos (ESA) ekspertais. Visi mokyklos mokytojai dalyvauja bent viename kvalifikacijos kėlimo renginyje apie mokymosi diferencijavimą ir individualizavimą.

Visi mokyklos mokytojai ir administracijos atstovai dalyvavo seminaruose “Asmenybės augi(ni)mo laboratorija: pamokos sau ir kitiems”, “Integruotas ugdymas panaudojant edukacines aplinkas – kelias į sėkmingą mokymąsi”, “Įtraukusis ugdymas Suzuki metodu”, “Atviras pamokas vedančio mokytojo savijauta ir saviugda”, “Mokytojų – tėvų-vaikų santykiai: ką galime kartu nuveikti mokykloje” (pastarųjų trijų seminarų lektoriai - ESA ekspertė Ruth Miura, Mauro Bianco Levrin), 10 mokytojų dalyvavo tarptautinių seminarų “Gifted” cikle “Gabių vaikų ugdymas remiantis Izraelio švietimo patirtimi”, ir kt.

 

 

 

1.2. Gerinti mokinių saugumą bendrojo ugdymo mokykloje

Diegti patyčių prevencijos priemones vaikų fizinio, psichinio ir emocinio saugumo mokykloje užtikrinimui. Užtikrinta internetinės svetainės struktūros ir joje teikiamos informacijos atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams.

Programų “Zipio draugai”. “Antras žingsnis” taikymas ne mažiau kaip 70 % klasių.

Mokyklos psichologo paslaugos teikiamos pagal poreikį visiems bendruomenės nariams (užtikrinamas ne mažiau kaip 1 etato darbo krūvis psichologui).

Mokyklos bendruomenei organizuojami ne mažiau kaip 2 renginiai, propaguojantys patyčių prevencijos priemones.

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. kovo 9 d. įsakymo „Dėl vaiko gerovės užtikrinimo Kauno miesto ugdymo įstaigose“ Nr. 35-156 įgyvendinimas.

 

95 % mokinių dalyvavo socialinių, emocininių įgūdžių programose (“Zipio draugai”, “Antras žingsnis”), 100 % mokyklos bendruomenės narių dalyvavo prevenciniuose renginiuose bei projektuose („STEP pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo programa“, „Tolerancijos diena“, „Savaitė be patyčių“, „Psichikos sveikatos diena“).

Užtikrintas 1 etato dabo krūvis psichologui.

Patyčių situacijos mokykloje rodiklis padidėjo iki 0,30 (nuo 0,02 2018 m.).

Mokyklos internetinės svetainės struktūra ir joje teikiama informacija atitinka teisės aktų reikalavimus.

Remiantis šiais faktais, Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. kovo 9 d. įsakymo „Dėl vaiko gerovės užtikrinimo Kauno miesto ugdymo įstaigose“ Nr. 35-156 buvo įgyvendintas.

1.3. Atnaujinti edukacines erdves bei mokymo priemones, užtikrinant efektyvų finansų valdymą

Efektyviai diegti naujus mokytojų darbo apmokėjimo ir mokyklos finansavimo modelius.

Mokyklos fasado dalinis atnaujinimas. Edukacinės lauko erdvės augalų pažinimui įkūrimas.

Etatinio darbo užmokesčio sistemos užtikrinimas visiems darbuotojams. Įdiegti nauji mokyklų finansavimo modeliai. Dalyvauti ES fondų ar tarptautiniuose projektuose.

Mokyklos fasadas buvo ne iš dalies atnaujintas, bet visiškai perdažytas panaudojant mokyklos spec.lėšas ir “Kauno Suzukio pradinės mokyklos paramos fondo” lėšas.

Bendradarbiaujant su specifinį išsilavinimą turinčiais mokinių tėvais, įvardinti mokyklos teritorijoje augantys augalai, pagamintos jų pavadinimų lentelės. Pagal naują mokyklų finansavimo modelį etatinį darbo užmokestį užtikrinau visiems darbuotojams, finansavimo programos 41, 5101, 7101, 7109 įvykdytos, lėšų trūkumo mokykloje nėra.

Kaip socialiniai partneriai mokyklos bendruomenė dalyvauja Lietuvos Suzuki asociacijos (LSA) ir Europos Suzuki asociacijos (ESA) projektuose, 10 mokyklos pedagogų dalyvavo tarptautinio projekto „Gifted“ renginiuose (Lietuva – Izraelis – Ukraina).

 

  2.  Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)

Užduotys

Priežastys, rizikos

2.1.Mokykla nedalyvavo ES fondų projektuose.

Laiko stoka rengti ES fondų projektus, vykdant tęstinius ir naujus mokyklos/miesto/tarptautinius projektus

 3.  Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos

Poveikis švietimo įstaigos veiklai

3.1. Inicijavau mokyklos fasado perdažymą

Pagerėjo reprezentacinis mokyklos įvaizdis mikrorajono pastatų (taip pat ir ugdymo įstaigų) bendrame kontekste

3.2. Bendradarbiavau tarptautiniame „Gifted“ projekte, skirtame gabių vaikų ugdymui (Lietuva – Izraelis – Ukraina), teikiau vertimo paslaugas (anglų – lietuvių klb.)

Dalis mokyklos pradinio ugdymo pedagogių, direktorės pavaduotojos ugdymui ir direktorė baigė „Gifted“ seminarų ciklą ir šiuo metu yra sertifikuoti specialistai, gebantys pastebėti išskirtinių gebėjimų vaikus ir taikyti specialiuosius darbo su jais metodus

3.3. Motyvavau mokinių tėvus dalyvauti STEP atsakingos ir pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo programoje

Dvi tėvų grupės po 12 šeimų baigė STEP programą. Pagerėjo mokinių elgesys, susitarimų laikymasis ir mokėjimas spręsti konfliktus šeimose bei klasėse. Perduodamos konsultacijos „Tėvai – tėvams“ klasių susirinkimų metu.

3.4. Įkūriau mokyklos facebook‘o paskyrą ir ją administruoju

Mokyklos bendruomenės nariai (daugiausia mokinių tėvai ir mokytojai) aktyviai dalyvauja facebook‘o paskyros informacijos atnaujinime, rūpinasi pozityviu mokyklos įvaizdžiu, siunčia vizualinę, audialinę bei tekstinę medžiagą, populiarina mokyklą plačiuosiuose visuomenės sluoksniuose

 

4. Pakoreguotų 2019 metų veiklos užduočių nebuvo

   

III SKYRIUS

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

 

5.   Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas

Užduočių įvykdymo aprašymas

Pažymimas atitinkamas langelis

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai V

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Gerai

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius

Patenkinamai

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai

 

6.  Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti

6.1. Vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencija, pritaikant mokykloje Lean vadybos sistemos principus.

6.2. Strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo kompetencija, pradinę mokyklą reorganizuojant į progimnaziją.

 

 

IV SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

 

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:

                      Kauno Suzukio pradinės mokyklos pagal 2019-2021 m. strateginį planą parengto 2019 m. veiklos plano tikslai pasiekti, uždaviniai įgyvendinti. Mokinių mokymosi pasiekimai aukšti, ugdomosios aplinkos nuolat gerinamos. Mokyklos direktorės veikla atitinka mokyklos bendruomenės lūkesčius, jos darbas vertinamas labai gerai.  

 

 

Mokyklos tarybos pirmininkė            __________                 Asta Blandė___       

(mokyklos tarybos įgaliotas asmuo)                 (parašas)                           vardas ir pavardė)         

 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:            

  Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas __________________. 

 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas           __________        Ona Gucevičienė        

                                                                                                                                 

 V SKYRIUS

2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 

 

9.  2020 metų užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

9.1. Įdiegti mokykloje ilgalaikę mokinių skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžių lavinimo programą.

Parengti ir įgyvendinti skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžių lavinimo programą 1-4 klasių mokiniams, įtraukiant į jos įgyvendinimą ne tik mokytojus, bet ir suaugusius vaikų šeimos narius.

Motyvuoti mokinius naudotis skaitymo įgūdžiais visoje mokyklos teritorijoje.

 

 

Suburta darbo grupė, kurianti (2020 m. I ketvirtis) ir diegianti (iki 2020 m. pabaigos) skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžių lavinimo programą 1-4 mokyklos klasėse.

80 % suaugusių mokyklos bendruomenės narių (mokytojų ir tėvų) dalyvauja mokinių skaitymo ir teksto suvokimo lavinimo programos įgyvendinime.

Įkurta lauko erdvė skaitymo įgūdžiams skatinti (1 vnt.)

Iki 10 % ketvirtų klasių mokinių skaitymo ir rašymo standartizuotų testų rezultatai pakyla nuo pagrindinio iki aukštesniojo vertinimo lygio.

9.2. Inicijuoti  edukacinių erdvių įkūrimą mokyklos teritorijoje siekiant mokinių ugdymo(si) rezultatų gerinimo

Įkurti gamtamokslinio ugdymo (pasaulio pažinimui) ir mokinių fizinės sveikatos gerinimo (kūno kultūrai) aplinkas mokyklos kieme, įtraukiant bendruomenę į mokyklos valdymo procesus Lean vadybos sistemos pagalba

Įkurta lauko klasė (1 vnt.), dalis pamokų pagal sudarytą tvarkaraštį (leidžiant oro sąlygoms) vyksta lauke.

Visi (išskyrus dažnai pasikartojančius) augalai mokyklos teritorijoje pažymėti lentelėmis ( 30 vnt.)

Įrengta lipynių medžiuose sistema (2 vnt.)

Mokyklos bendruomenės atstovai (iki 10 žmonių) mokosi Lean vadybos sistemos tęstiniuose užsiėmimuose (iki 6 renginių per metus)

9.3. Vadovauti progimnazijos klasių veiklos organizavimui.

Keisti mokyklos statusą: nuo pradinio ugdymo pereiti prie vyresnių klasių ugdymo progimnazijoje. Progimnazijos klases įkurti naujose joms pritaikytose patalpose.

Parengti teisiniai dokumentai: mokyklos nuostatai (1 vnt.), ugdymo planai (1 vnt.) ir programos (pagal ugdymo plane numatytas pamokas).

Sutvarkytos/įrengtos patalpos naujų progimnazijos klasių ugdomajai veiklai (3 vnt.)

Įgyvendinamas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 gruodžio 27 d. įsak. Nr. A-4295 „Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų ir nelankančių mokinių apskaitos tvarkos aprašas“

 

10.  Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)

10.1. Ilgalaikis direktorės nedarbingumas

10.2. Ženkliai sumažintas finansavimas

10.3. Trečiųjų asmenų įsipareigojimų nevykdymas

 

 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                      Ona Gucevičienė       

                                                                                                                                                     

 Susipažinau.

____________________                 __________                    _________________        

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)     (parašas)                   (vardas ir pavardė)             

  

  Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 

    

_____________________________ 

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio mokyklai

Kauno Suzukio pradinė mokykla

Šiaurės pr.23, Kaunas

Kodas 191824228

A.s. LT794010042500986335

Dėkojame!

FORMOS PAVYZDYS

_________________________________

Įsteigtas

Kauno Suzukio pradinės mokyklos paramos fondas

Įmonės kodas 303359883

A/s LT95 7300 0101 4008 3418

 _________________________________

Mokykla dalyvauja programose:

   VAISIŲ

   PIENO VAIKAMS
        

  _____________________________

 

 

Svetainė atnaujinta: 2020-09-03